• Καλωσορίσατε!
  Η μεγάλη συνάντηση των Νοσηλευτών στην Καλαμάτα!
 • 19 - 22 Μαΐου 2016
  Η κορυφαία διοργάνωση, για τη συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά στην παροχή Νοσηλευτικών Υπηρεσιών από όλη την Ευρώπη, την προβολή της γνώσης, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών
 • Το Συνέδριο - Θεσμός για τους Νοσηλευτές στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Οδηγίες για την Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών

Οι περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν είτε μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου www.enne2016.gr στην επιλογή «Ηλεκτρονική Υποβολή Περιλήψεων Εργασιών» είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ως εξής:

Η περίληψη εργασίας μπορεί να υποβληθεί on-line μέσα από την ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.enne2016.gr στην οποία θα αναφέρονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή υποβολή της περίληψης.

Υποβολή Περίληψης μέσω Ηλεκτρονικής Φόρμας
Η περίληψη εργασίας θα πρέπει να αποσταλεί με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση abstracts@enne2016.gr μαζί με τα ακόλουθα επισυναπτόμενα έγγραφα:

 1. το Δελτίο Υποβολής Περιλήψεων συμπληρωμένο
 2. την περίληψη εργασίας σε αρχείο word.doc 97-2003 που θα περιλαμβάνει τον τίτλο, τους συγγραφείς, τους φορείς προέλευσης αυτών και το κείμενο της περίληψης.
Μεταφορτώστε το Δελτίο Υποβολής Περιλήψεων
 • Περιλήψεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτές
 • Περιλήψεις εργασιών που αποστέλλονται με φαξ ή ταχυδρομικά ΔΕ θα γίνονται δεκτές.
 • Κάθε σύνεδρος μπορεί να υποβάλλει έως τέσσερις (4) εργασίες ως κύριος συγγραφέας και μπορεί να συμμετέχει το πολύ σε πέντε (5) εργασίες.
 • Ένας τουλάχιστον εκ των συγγραφέων που συμμετέχουν σε μία εργασία θα πρέπει ταυτόχρονα με την αποστολή της περίληψής του να τακτοποιεί οικονομικά και την εγγραφή του στο Συνέδριο (βρείτε το δελτίο εγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου).
 • Στην ανασκόπηση δεν μπορούν να συμμετέχουν πάνω από 3 συγγραφείς ενώ στην ερευνητική εργασία πάνω από 6 (αιτιολογημένες περιπτώσεις θα εξετάζονται).
 • Θα πρέπει να δηλώνεται από τους συγγραφείς εάν οι περιλήψεις έχουν υποβληθεί σε άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις, με τον ίδιο ή διαφορετικό τίτλο.
 • Μετά την παραλαβή της περίληψης της εργασίας σας, η γραμματεία του Συνεδρίου θα αποστείλει ηλεκτρονικά βεβαίωση παραλαβής στον υπεύθυνο για την αλληλογραφία συγγραφέα. Σε περίπτωση μη παραλαβής της σχετικής βεβαίωσης εντός τριών ημερών παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνεδρίου στο τηλέφωνο 210 5244760.
 • Τα αποτελέσματα αξιολόγησης των περιλήψεων θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους υπευθύνους για την αλληλογραφία συγγραφείς έως 10 Απριλίου 2016.
 • Μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων, δε θα γίνεται δεκτή η απόσυρση αυτών.
  Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον ζητηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Εφόσον ζητηθούν αλλαγές από την Επιστημονική Επιτροπή και οι συγγραφείς δεν απαντήσουν στις προτάσεις εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα μη ένταξης της εργασίας στο cd των περιλήψεων ή της μη ένταξής της στο τελικό πρόγραμμα.
 • Δε γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.
 • Ο συγγραφέας/οι συγγραφείς που αναγράφονται στην περίληψη είναι απολύτως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο αυτής και η υποβολή της ταυτόχρονα αποτελεί και δήλωση των συμμετεχόντων ότι το περιεχόμενο δεν εμπεριέχει στοιχεία λογοκλοπής.

H Γραμματεία του Συνεδρίου είναι στην διάθεση των συγγραφέων για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στο τηλέφωνο: 210 5244760 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: abstracts@enne2016.gr  .

Οδηγίες Συγγραφής Περιλήψεων Υποδείγματα Εργασιών